Skip to main content

Greun Hoolt'n

Greun Hoolt'n is een groep vrijwilligers, die zich bezig houden met beheer en herstel van ons landschap. Deze groep vrijwilligers geeft als hun doelstelling:

  • het zoveel mogelijk in stand houden en ontwikkelen van bestaande landschapselementen, mede ten behoeve van de ecologische infrastructuur;
  • streven naar een beheer waarbij sprake is van een ontwikkeling van een gevarieerde leeftijdsopbouw van de beplanting en ook van een gevarieerd planten- en dierenleven;
  • verbeteren van de aanvullende functies van de landschapselementen, zoals recreatief medegebruik, in stand houden en verbeteren van de belevingswaarde van het landschap rond Holten;
  • mobiliseren en motiveren van vrijwilligers uit de streek zelf ten behoeve van het onderhoud van deze elementen;
  • samen met boeren, gemeente, waterschap, WMO, provincie en landschapsbeheer Overijssel werken aan “groene aders” en zo tot een duurzaam biotoopbeheer te komen.

Zie voor verdere informatie over Greun Hoolt'n (Stichting Behoud natuur en landschap) de website: www.greunhooltn.nl