Skip to main content
Zonnepanelen
Het belang van biodiveriteit voor een

Groen Holten

Duurzaamheid gaat niet alleen over warmte en stroom voor de woning. Duurzaam Holten vindt ook het beschermen van de biodiversiteit is van groot belang. Op onze website een paar onderwerpen, die hiermee verband houden. Zoals ecologisch verantwoord groenbeheer; heidebeheer,  en bijv. groene daken.

Een Bos van zichzelf

Ruim  vier jaar geleden hebben twee actieve leden van de werkgroep Heidebeheer (de heren Akkerman en Bonnema) nagedacht over de situatie waarin op de ca 5000 ha van het gebied van de Holterberg geen echte ongerepte natuur meer aanwezig is.

We zijn toen gesprekken begonnen met diverse vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en natuurorganisaties uit de regio. Die gesprekken hebben er in geresulteerd dat twee percelen van samen ca 13 ha aangewezen zijn, die niet meer worden beheerd en de natuurlijke processen daar dominant te laten zijn. Die afspraak is zo goed mogelijk juridisch vastgelegd.

September 2022 is er in aanwezigheid van vertegenwoordigers van overheid en belangenorganisaties en vooral met een aantal schoolklassen ruchtbaarheid aan dit initiatief gegeven. 

Voor belangstellenden zijn de initiatiefnemers beschikbaar voor een kleine excursie in de vorm van een wandeling naar de twee percelen waarbij we uitleg kunnen geven over aanleiding, doel en resultaat van het “Bos van zichzelf”. Bij voldoende belangstelling zou de wandeling plaats kunnen vinden in het vroege voorjaar en duurt afhankelijk van discussies onderweg ca twee uur en kan starten bij de dag camping op de Holterberg.

De nu geplande datum is:  13 april 2024 om 9.00 uur, verzamelen bij de dagcamping.

Aanmelden onder vermelding van mail-adres kan via: info@duurzaamholten.nl


Heidewerk Holten

We doen het samen

Om de heidevelden op de Sallandse Heuvelrug in stand te houden, is onderhoud nodig. Daarmee is al meer dan 20 jaar een groep vrijwilligers actief bezig in Holten. Zij verwijderen opgroeiende struiken en bomen van de heide. Dit gebeurt in overleg met Staatsbosbeheer. Als de struiken en bomen niet verwijderd zouden worden, zouden die heidevelden binnen een jaar of zeven dichtbegroeide bossen zijn. Het in stand houden van de heide is ook nodig voor de leefruimte van sommige dieren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Zo blijft de prachtige afwisseling tussen heide en bos op de Holterberg bewaard (verduurzaamd) en kunnen onze kinderen en kleinkinderen daarvan ook nog genieten.

Er zijn twee groepen heidewerkers: volwassenen en scholieren. Het heidewerk vindt plaats tussen begin oktober en half maart van elk jaar. Half maart begint het broedseizoen. Daarna laten we de heide weer over aan de dieren. Er wordt alleen handgereedschap gebruikt, zoals handzagen, kniptangen, schoppen en tousen.


Greun Hoolt'n

Greun Hoolt'n is een groep vrijwilligers die verenigd zijn in de Stichting Behoud Natuur en Landschap Holten e.o. Zij houden zich bezig met beheer en herstel van ons landschap. 

 Deze groep vrijwilligers geeft als hun doelstelling:

  • het zoveel mogelijk in stand houden en ontwikkelen van bestaande landschapselementen, mede ten behoeve van de ecologische infrastructuur;
  • streven naar een beheer waarbij sprake is van een ontwikkeling van een gevarieerde leeftijdsopbouw van de beplanting en ook van een gevarieerd planten- en dierenleven;
  • verbeteren van de aanvullende functies van de landschapselementen, zoals recreatief medegebruik, in stand houden en verbeteren van de belevingswaarde van het landschap rond Holten;
  • mobiliseren en motiveren van vrijwilligers uit de streek zelf ten behoeve van het onderhoud van deze elementen;
  • samen met boeren, gemeente, waterschap, WMO, provincie en landschapsbeheer Overijssel werken aan “groene aders” en zo tot een duurzaam biotoopbeheer te komen.

Zie voor verdere informatie over Greun Hoolt'n (Stichting Behoud natuur en landschap) de website: www.greunhooltn.nl